คำแนะนำ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร เพื่อให้บริการวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รวบรวมสื่อวีดิทัศน์ที่มีอยู่ แปลงให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เป็น Streaming Video ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เริ่มต้นด้วยโปรแกรม Real Producer ใช้ banwidth 200 kbps เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้าน Self Learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่อมา ปรับเปลี่ยนไปใช้ Windows Media Video ของ Microsoft เนื่องจาก บราวเซอร์ IE ได้ฝัง Windows Media Player มาให้ในระบบปฏิบัติการแล้วไม่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่ม  แต่ประสบปัญหาที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอจำนวนมากของหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์  ต้องใช้พื้นที่ส่วนกลางของสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาใช้บริการของ YouTube หมวดหมู่การศึกษา  เพื่อลดภาระและให้บริการที่มีระบบจัดการการใช้งานที่คล่องตัว ผู้รับบริการสามารถใช้ช่องทางนี้ในการเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

             การอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกัน ท่านต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วยจึงจะสามารถอ่านได้ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ได้จัดทำจากโปรแกรม Acrobat โดยรวบรวมมาจากเอกสารส่งเสริมเผยแพร่ ทั้งของสำนักฯเอง และของหน่วยงานอื่น จัดทำให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร A4 เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และ พิมพ์เป็นเอกสารคู่มือได้ตามความต้องการ

ดาวโหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร Acrobat

Copyright © 2017. All rights reserved.