ติดต่อเรา

งานเผยแพร่สื่อ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2942 8822 ต่อ 514 , 500 ภายใน มก.611336 – 611339
โทรสาร : 0 2942 8822 ต่อ 555 (อัตโนมัติ)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etosnd@gmail.com , eatbkt@ku.ac.th

Copyright © 2017. All rights reserved.