ติดต่อเรา

งานเผยแพร่สื่อ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8822 ภายใน มก.611336 – 611339
โทรสาร : 02 942 8822 ต่อ 555 (อัตโนมัติ)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : eatpds@ku.ac.th , pda5edt@gmail.com , etosnd@gmail.com

Copyright © 2017. All rights reserved.