เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีภารกิจหน้าที่ในผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการเกษตรในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาพืช สัตว์ ประมง และวีดิทัศน์วิชาชีพด้านอาหาร ศิลปะ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในรูปแบบของสื่อ วิดีโอซีดี (VCD) วิดีโอดีวีดี (DVD) ในสาขาต่างๆ มากกว่า 400 เรื่อง และจัดทำเป็นชุดมากกว่า 150 ชุด รวมทั้งสื่อเอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์กว่า 300 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรวิชาชีพและด้านอื่นๆ ผ่านสื่อวิดีโอซีดี เพื่อเสริมความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยมีผู้สนใจจากทุกภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สนใจที่ต้องการนำความรู้และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพ รวมทั้งใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน การฝึกอบรม ส่งเสริมเผยแพร่ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อที่ผลิตจึงมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ตลอดจนสามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้ได้อีกทางหนึง

Copyright © 2017. All rights reserved.