เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายพัฒนาสื่อทำอะไร

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม 

เรา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใคร ๆ ก็เรียนได้ แบบประหยัด

นอกจากนี้ เรา ยังเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสื่อทางการศึกษาที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบวีดิทัศน์ทางการเกษตร และวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาประมง สาขาคหกรรม(อาหาร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร) และ สาขาการศึกษา (งานฝีมือ งานประดิษฐ์ต่าง ๆ)

สื่อความรู้เป็นแบบออฟไลน์ จะเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ ตามใจคุณ

เรา เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในรูปแบบสื่อดิจิทัลออฟไลน์ ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็เรียนได้ จัดจำหน่ายเป็นวิดีโอซีดี (VCD) วิดีโอดีวีดี (DVD) และแฟลชไดร์ฟ  มีเรื่องให้เลือกในสาขาต่างๆ มากกว่า 400 เรื่อง และจัดทำเป็นชุดมากกว่า 150 ชุด รวมทั้งสื่อเอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์กว่า 300 เรื่อง จึงเหมาะกับการเสริมความรู้ให้กับตนเอง ตลอดจนผู้สนใจที่ต้องการนำความรู้และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพ รวมทั้งใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน การฝึกอบรม ส่งเสริมเผยแพร่ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อที่ผลิตจึงมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ในงานอาชีพในดียิ่งขึ้น

Copyright © 2017. All rights reserved.