Peter_ETO

สื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและวิชาชีพ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร เพื่อให้บริการวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รวบรวมสื่อวีดิทัศน์ที่มีอยู่ แปลงให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เป็น Streaming Video ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เริ่มต้นด้วยโปรแกรม Real Producer ใช้ banwidth 200 kbps เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้าน Self Learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากนั้นได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรม Media Encoder ของบริษัทไมโครซอฟ ที่เป็นซอฟแวร์ฟรี เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows สามารถแสดงผลวิดีโอได้ โดยไม่ต้อง ลงโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งได้จัดทำให้มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน แต่ยังฝากพื้นที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอภายในเซิร์ฟเวอร์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งใช้พื้นที่จัดเก็บจำนวนมากและเป็นอุปสรรคในการให้บริการ Streaming Video ที่ต้องใช้แบนด์วิดส์ร่วมกันทั้งหมด  ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการดูผ่านอินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน ได้อัพโหลดไปเก็บไว้บน YouTube ที่ให้บริการแบบสาธารณะ หมวดหมู่การศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จัดทำโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม หากท่านได้ดูแล้วและเห็นว่ามีประโยชน์แก่บุคคลอื่น  โปรดได้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งต่อความรู้เหล่านี้ไปยังผู้อื่นต่อไป  และหากมีคำแนะนำ […]

Copyright © 2017. All rights reserved.