วิทยาการ - เทคโนโลยี

หมวดวิทยาการ – เทคโนโลยีต่าง ๆ เน้นทางด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรได้พัฒนาคู่ไปกับเทคโนโลยีอื่นๆ การนำมาใช้จึงต้องศึกษาถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน และเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้

Showing all 4 results

Copyright © 2017. All rights reserved.