ประมง - สัตว์น้ำ

หมวดการประมง – สัตว์น้ำ เน้นเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย ชายฝั่งทะเล ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้น การเพาะฟัก การดูแลรักษา ให้อาหาร เทคนิควิธีการเลี้ยง จนได้ผลผลิตพร้อมจำหน่าย และการตลาด

Showing all 8 results

Copyright © 2017. All rights reserved.